• pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
Select Country :

காந்திஜி பிறந்ததின ரூபாய் தாள்கள்: Gandhiji date of birth currencies:

              இங்கு இடம்பெற்றுள்ள 5 முதல் 1000 ரூபாய் வரையுள்ள ரூபாய் நோட்டுகளில் உள்ள வரிசை எண்கள்அனைத்தும் காந்தி பிறந்ததினமான 02.10.69 என்ற தேதியை நினைவுபடுத்தும் எண்வரிசைகளைக் கொண்ட அரிய சேகரிப்பு. அவற்றின் புகைப்படங்கள் தங்கள் பார்வைக்கு.