• pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
  • pic4
Select Country :

காந்திஜி நாணயங்கள் (Gandhiji Coins):

           நமது தேசத்தந்தை காந்தியடிகளுக்கு இந்தியாட்டுமில்லாது பல்வேறு நாடுகள் ஞாபகார்த்தமாக நாணயங்களை (தங்கம், வெள்ளி உட்பட) வெளியிட்டு கௌரவப்படுத்தியுள்ளன. அந்த நாணயங்களில் சிலவற்றின் புகைப்படங்கள் காந்திஜியின் அரிய பெருமைகளை அனைவரும் அறியும் பொருட்டு தங்களின் பார்வைக்கு.